انواع دیسکس

انواع دیسکس

این ماهی بسیار زیبا به دلیل زیبایی زیاد آن به پادشاه آکواریوم شهرت یافته است.دیسکس با اینکه گوشتخوار است اما به دلیل رفتار آرامش باید با ماهیان آرام و گیاهخوار نگهداری شود.نژاد های مختلف این ماهی در کافه ماهی موجود میباشد که از آن جمله میتوان به ردتورکیوز؛ بلو تورکیوز؛ چکربورد؛ پیگن؛ گلد؛ و....اشاره کرد.