آب شور4

آب شور4

این آکواریوم زیبا از ماهی های آب شور تشکیل شده.در داخل آن از انواع جراح ماهیان؛ فرشته ماهیان؛ ودلقک ماهیان و... نگهداری میشود.