انواع غذای حرفه ای

انواع غذای حرفه ای

انواع غذاهای حرفه ای و تخصصی ماهیان که برای همان گونه از ماهیان ساخته شده و مناسب آن نوع ماهی میباشد.مانند غذای گوپی یا غذای آروانا ......