جراح ماهی بلوتانک

جراح ماهی بلوتانک

جراح ماهی بلوتانک از محبوب ترین ماهیان آکواریومی آب شور محسوب میشود.این ماهی زیبا با اکثر ماهیان آب شور همزیستی دارد.در معرفی این ماهی به آکواریوم باید دقت لازم انجام شود زیرا این ماهی مستعد بیماری سفیدک یا ایک میباشد.