آب شور1

آب شور1

این آکواریوم از 12آکواریوم متصل به هم تشکیل شده و از سیستم فیلتراسیون سامپ بهره میبرد.در این آکواریوم میتوان از انواع ماهیان نگهداری کرد.آکواریوم حال حاضر شامل ماهیان دلقک ماهی، پروانه ماهیان، جراح ماهیان، دراگون ، راس، دمسل ، و.....میباشد.