plant1

این آکواریوم 240 سانتی متری از انواع گیاهان طبیعی تشکیل شده است.دراین آکواریوم بستری مناسب برای نگهداری گیاهان تهیه شده است.گیاهان آکواریومی علاوه بر بستر مناسب به نور مناسبی هم نیاز دارند.همچنین غذای گیاهان گاز co2میباشد.گیاهان آکواریوم با استفاده از نور و co2عمل فتوسنتز انجام میدهند و در نتیجه اکسیژن و انرژی از خود آزاد میکنند.